Linea Test Etkinliği 1.Hafta

22/06/2023

Linea Galxe Test Ağı Etkinliği 
Linea Test Musluk Sayfası https://faucet.goerli.linea.build 

Galxe Etkinlik Sayfası : https://galxe.com/Linea/campaign/GCzWYUZXj4 

➡️ Celer : https://dev-cbridge-v2.netlify.app/97/59140/BNB 

✅ Köprü BUSD Celer Platformundan BSC Testağından Lineaya 

✅ Köprü BNB Celer Platformundan BSC Testağından Lineaya 

➡️ Connext : https://testnet.bridge.connext.network/MATIC-from-polygon-to-linea?symbol=MATIC 

✅ Köprü Matix Connext Platformundan Mumbai Testağından Lineaya 

➡️ Hop : https://goerli.hop.exchange/#/send?token=USDC&destNetwork=linea&sourceNetwork=ethereum 

✅ Köprü USDC Hop Platformundan Goerli Testağından Lineaya 

✅ Köprü GETH Hop Platformundan Goerli Testağından Lineaya 

✅ Köprü HOP Hop Platformundan Goerli Testağından Lineaya 

✅ Köprü DAI Hop Platformundan Goerli Testağından Lineaya 

➡️ Multi chain : https://test.multichain.org/#/router 

✅ Köprü Euroe Multichain Platformundan Avalanche Fuji Testağından Lineaya 

✅ Köprü TUSD Multichain Platformundan Avalanche Fuji Testağından Lineaya 

Goerli Test Muslukları 

https://goerli-faucet.pk910.de/

https://faucet.quicknode.com/ethereum/goerli 

https://testnet.help/en/ethfaucet/goerli